دسته بندی:

نصب ClamAV در Cpanel

مراحل زیر را در Cpanel پیگیری کنید.

 

/scripts/ensurerpm gmp gmp-devel bzip2-devel
useradd clamav
groupadd clamav
mkdir /usr/local/share/clamav
chown clamav. /usr/local/share/clamav

هم اکنون آخرین نسخه ClamAVرا دانلود و نصب کنید.

wget https://www.clamav.net/downloads/production/clamav-0.99.2.tar.gz
tar -xvzf clamav-0.99.2.tar.gz
cd clamav-0.99.2
./configure --disable-zlib-vcheck
make
make install
mv -fv /usr/local/etc/freshclam.conf.sample /usr/local/etc/freshclam.conf

خط دارای Example را در فایل های زیر کامنت # نمایید.

/usr/local/etc/freshclam.conf
/usr/local/etc/clamd.conf
mv -fv /usr/local/etc/clamd.conf.sample /usr/local/etc/clamd.conf

خط LocalSocket را در فایل clamd.conf بصورت uncomment قرار دهید.

/usr/local/etc/clamd.conf

مراحل زیر را انجام دهید:

ldconfig
freshclam

برای Centos6 بصورت زیر عمل کنید.

curl https://download.configserver.com/clamd -o /etc/init.d/clamd
chown root:root /etc/init.d/clamd
chmod +x /etc/init.d/clamd
chkconfig clamd on
service clamd restart

 

برای Centos7:

rm -fv /etc/init.d/clamd
curl https://download.configserver.com/clamd.service -o /usr/lib/systemd/system/clamd.service
systemctl daemon-reload
systemctl enable clamd.service
systemctl restart clamd.service

در پایان سرویس clamd را restart نمایید.