آموزش ایجاد و حذف remote desktop برای vps های لینوکس

نکات ایجاد و حذف remote desktop :
– یک عدد vps لینوکس (مثل centos ) :
اگر کنترل پنل روی آن نصب است : حداقل ۲۵۶ رم
اگر کنترل پنل روی آن نصب نیست : حداقل ۱۲۸ رم

– دسترسی root به ssh

– یک خط اینترنت پرسرعت حداقل ۱۲۸ kbps برای کیفیت تصویر بهتر نیاز به سرعت بالاتری می باشد.

– یک نرم افزار vncviwer

روش کار:

با root وارد ssh می شویم،
دستورات زیر را به ترتیب برای نصب X، KDE و VNCSERVER وارد می کنیم:

yum -y groupinstall "X Window System"
yum -y groupinstall "KDE (K Desktop Environment)"
yum -y install vnc vnc-server firefox x11-xorg

 

انجام این سه دستور ممکن است ۱۰ تا ۴۰ دقیقه طول بکشد.

بعد سه دستور زیر را به ترتیب وارد کنید:

startx
startkde
vncserver

با وارد کردن دستور سوم، از شما یک رمز عبور خواسته می شود، رمز عبور دلخواه خود را وارد کنید، این کار را باید دو بار انجام دهید.

بعد از تنظیم رمزعبور دستور pkill -9 vnc را وارد کنید.

سپس اجرای دستور:

 rm -rf /tmp/.X1*

سپس اجرای دستور:

 nano /root/.vnc/xstartup

با این دستور محیط ویرایشگر باز می شود، خط آخر آن را که معمولا

 twm &

است را پاک کرده و جای آن دستور زیر را بنویسید:

 startkde &

با کلیدهای Ctrl+X از محیط ویرایشگر خارج شوید و فایل را ذخیره کنید.

حال می توانید vncserver را با دستور vncserver اجرا کنید. توجه کنید برای غیرفعال کردن آن می توانید بعد از دستور pkill -9 vnc استفاده کنید.

توجه:
اگر می خواهید vncserver هر بار که سرور را reboot می کنید اجرا شود این دستور را وارد کنید:

 chkconfig vncserver on

اگر کد فوق را نزنید، هر بار که سرور reboot می شود خودتان باید یک بار دیگر دستور vncserver را بزنید.

حال می توانید از ssh خارج شوید.

—————
موارد مورد نیاز احتمالی :

۱- می شود به جای kde این دستور را وارد کرد :

yum -y groupinstall "GNOME Desktop Environment"
nano ~/.vnc/xstartup
change twm & to gnome-session &

۲- این هم قابل ذکر که vncserver شما با هر شماره ای که استارت شد،باید پورت vncserver در فایروال سرور به صورت TCP اضافه کنید تا بتواند کار کند !

برای مثال اگر با شماره ۲ شروع به کار کرد server.server.com:2 ،

 iptables -I INPUT -p tcp --dport 5902 -j ACCEPT

اگر با پورت ۳ شروع به کار کرد ( server.server.com:3 ) :

 iptables -I INPUT -p tcp --dport 5903 -j ACCEPT

به همین ترتیب برای سایر اعداد …. باید مجوز دسترسی این پورت به فایروال داده شود تا بتوانید از vncserver استفاده کنید.

—————

حذف برنامه :

chkconfig vncserver off
pkill -9 vnc
yum remove vnc vnc-server firefox x11-xorg
yum groupremove "KDE (K Desktop Environment)"
yum groupremove "X Window System"