دسته بندی:

آموزش نصب کش Memcached در لینوکس

ممکش یا Memcached،یک سیستم کش بسیار قوی و پیشرفته است که اشیاء و کوئری های دیتابیس را در حافظه و رم سرور کش و ذخیره کرده و کمک فراوانی به لود سرور و سریع تر شدن لود وب سایت شما میکند.برای نصب مم کش Memcachedدستورات زیر را اجرا کنید :

Install Memcached package

Fedora 17/16/15/14/13/12, CentOS/Red Hat (RHEL) 6.3/6.2/6.1/6
yum install memcached
۱

yum install memcached

CentOS/Red Hat (RHEL) 5.8
yum --enablerepo=remi install memcached
۱

yum --enablerepo=remi install memcached

 

مم کش یا Memcachedبیشترین تاثیر را در وب سایت هایی با دیتابیس های بزرگ و تعدا کوئری های زیاد دارد.اگر دیتابیس سایت شما بزرگ و سنگین است (برای مثال از نوع MySql) به شماMemcached را توصیه میکنیم
بیشترین بازدهی Memcachedبه صورت استفاده در سرور جدا گانه ای مخصوص کش است.در صورتی که از Memcachedدر سروری جدا گانه استفاده میکنید توجه داشته باشید که باید پورت ۱۱۲۱۱ را در فایر وال iptables باز کنید.برای باز کردن پورت ۱۱۲۱۱ یا پورتی که خودتان برای مم کش تعریف کرده اید دستورات زیر را اجرا کنید :

Edit /etc/sysconfig/iptables file:
nano -w /etc/sysconfig/iptables
۱

nano -w /etc/sysconfig/iptables
Add following INPUT line:
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 11211 -j ACCEPT
۱

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 11211 -j ACCEPT
Restart Iptables Firewall:
service iptables restart ## OR ## /etc/init.d/iptables restart
۱
۲
۳

service iptables restart
## OR ##
/etc/init.d/iptables restart
Test remote connection:
echo stats | nc memcache_host_name_or_ip 11211
۱

echo stats | nc memcache_host_name_or_ip 11211

Install Memcache Module and PHP
yum install php php-pecl-memcache
۱

yum install php php-pecl-memcache

 

حالا باید ماژولphp memcache را بر روی سرور لینوکس خودتان نصب کنید.اگر این ماژول را بر روی سرور خود نصب نکنید در هنگام استفاده از آن با پیغام خطا مواجه خواهید شد.برای نصب ماژول php memcacheکافیست دستورات زیر را در لینوکس Centos خود اجرا کنید :

Install Memcached Module and PHP
yum install php php-pecl-memcached
۱

yum install php php-pecl-memcached
Restart Web server
/etc/init.d/httpd restart ## OR ## service httpd restart
۱
۲
۳

/etc/init.d/httpd restart
## OR ##
service httpd restart