دسته بندی:

آیا امکان ارتقا فضای میزبانی در آینده وجود دارد؟

ارتقا هاست :

بله، شما در هر زمان می توانید تفاوت هزینه بسته های مورد نظر را پرداخت و بسته های خود را ارتقا دهید.