اجبار استفاده از پروتکل ۲ در ssh

جهت امنیت بیشتر سرور اکیدا پیشنهاد می شود از پروتکل ۲ در ssh استفاده نمایید. برای انجام این کار کافیست در کانفیگ ssh مقداره protocol را از command خارج ساخته و آن را با پروتکل ۲ مقدار دهی نمایید.

nano /etc/ssh/sshd_config

جستجو کنید :

#Protocol 2, 1

تغییر دهید به:

Protocol 2

سرویس ssh را ریستارت نمایید:

/etc/rc.d/init.d/sshd restart