دسته بندی:

اموزش فعال کردن GD

برای فعال کردن GD

در سی پنل از طریق پنل

WHM

 

برای سی پنل

WHM >> EasyApache

 

وارد شده و در اخر تیک گزینه GD

را میزنیم و ریبیلد میکنیم

برای فعال کردن در دایرکت ادمین وارد SSH

شده و دستورات زیر را میزنیم

yum install GD
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build php y