اموزش نصب IBSng

نصب IBSng :

برای نصب IBSng توزیع لینوکس CentOS پیشنهاد می شود که این آموزش هم بر پایه این توزیع می باشد.


در اولین قدم بسته های مورد نیاز را نصب کنید :

 yum -y install httpd php php-gd php-pdo php-mbstring postgresql-server postgresql-python bzip2

سرویس ها را تنظیم کنید تا در زمان بالا آمدن سیستم اجرا شوند :

chkconfig httpd on
chkconfig postgresql on

حال سرویس ها را استارت کنید :

service httpd start
service postgresql start

فایل var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf / را با ویرایشگر باز کنید

nano /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf

سپس خط زیر را به ابتدای آن اضافه کنید :

local IBSng ibs trust

سرویس را شروع مجدد کنید :

 service postgresql restart

حال دیتابیس و کاربر مورد نیاز IBSng را ایجاد کنید :

su – postgres
createuser ibs
createdb IBSng
createlang plpgsql IBSng
logout

فایل IBSng را دانلود و از حالت فشرده خارج کنید :

wget http://dl.onlineservers.ir/Other%20Program%27s/IBSng-A1.24.tar.bz2

tar xvfj IBSng-A1.24.tar.bz2 -C /usr/local/

فایل /usr/local/IBSng/scripts/setup.py را اجرا کنید و مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید :

#./setup.py

۱ Install

۲ Test DB Connection and Continue

۲ Compile Configuration and Continue

۱ Import Tables and Continue

Enter System password

۱ Copy ibs.conf to '/etc/httpd/conf.d'

۲ Chown apache directories to 'apache'

۵ Continue

۱ Copy logrotate Conf to /etc/logrotate.d

۳ Continue

۱ Link Init file in /etc/init.d

۲ Set IBSng to start on reboot

b Back to main menu

x Exit

اعداد را به ترتیبی که نوشته شده وارد کنید.

سرویس IBSng را استارت و httpd را شروع مجدد کنید

service IBSng start
service httpd restart

حال از طریق آدرس http://ip-address/IBSng/admin می توانید به محیط مدیریتی IBSng وارد شوید.

نام کاربری مدیر system می باشد که پسورد آن را در زمان نصب وارد کرده اید.

در صورتیکه از CentOS 6 به بعد استفاده می کنید ۲ مرحله زیر را می باست انجام دهید

-۱ فایل php.ini را باز کنید

nano /etc/php.ini

سپس خط زیر را به انتهای آن اضافه کنید :

date.timezone ="Asia/Tehran"

برای اعمال تنظیمات سرویس httpd را شروع مجدد کنید :

service httpd restart

-۲ دو فایل زیر را با نانو باز کنید:

nano /usr/local/IBSng/core/lib/IPy.py

nano /usr/local/IBSng/core/lib/mschap/des_c.py

دقیقا در ابتدای فایل دستورات زیر را وارد کنید :

#!/usr/bin/python

# -*- coding:utf-8 -*-

سرویس IBSng را مجددا راه اندازی کنید :

service IBSng restart

نکات لینوکسی در نصب IBSng :

غیر فعال کردن SELinux :

echo 'SELINUX=disabled' > /etc/selinux/config

reboot

غیر فعال کردن فایروال :

iptables -F

service iptables save