دسته بندی:

تست سرعت Hard های SSD

برای اطمینان از اینکه Hard سرور شما SSD است یا خیر کافی است یک تست ساده از طریق خط فرمان انجام دهید.

در خط فرمان سرور لینوکس (ssh) اسکریپت زیر را اجرا نمایید.

 

time for i in `seq 1 1000`; do
    dd bs=4k if=/dev/sda count=1 skip=$(( $RANDOM * 128 )) >/dev/null 2>&1;
done

در صورتی که خروجی این اسکریپت در زمانی معادل ۱-۲ ثانیه انجام شد Hard سرور شما SSD است.

در صورتی که زمان خروجی بین ۹ تا ۱۲ ثانیه بود این Hard از نوع Sata می باشد.

در صورت مشکل در انجام کار  ، برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در تماس باشید …