دسته بندی:

تشخیص کرنل لینوکس(۳۲ بیتی یا ۶۴ بیتی)

برای تشخصی کرنل لینوکس باید از دستور زیر استفاده نمایید:

uname -m

اگر خروجی این دستور:

x86_64 باشد یعنی ۶۴ بیتی است.

i686 باشد یعنی ۳۲ بیتی است.