دسته بندی:

تنظیم php.ini اختصاصی برای mod_php)cli) در دایرکت ادمین

I want per-domain or per-path settings for php mod_php

برای تنظیم php.ini اختصاصی برای mod_php)cli) در گام نخست باید با توجه به نسخه php سرور مسیر php.ini را پیدا کنید.

به عنوان مثال اگر از php5.6 استفاده میکنید، مسیر بصورت زیر خواهد بود.

/usr/local/php56/lib/php.conf.d

۱- تنظیمات بر اساس domain بصورت زیر خواهد بود.

/usr/local/lib/php56/php.conf.d/30-domain.com.ini

مقادیر دلخواه را در ان فایل قرار دهید. (مقادیر زیر یک نمونه می باشد)

[HOST=domain.com]
disable_functions =exec
post_max_size = 128M
session.save_path=/home/َUSER/tmp
upload_tmp_dir=/home/USER/tmp

در این مثال بجای domain.com باید نام دامنه را قرار دهید.

بجای USER باید username را قرار دهید.

۲- تنطیمات بر اساس آدرس :

/usr/local/lib/php56/php.conf.d/30-USER.ini

 بجای USER باید username را قرار دهید.

عدد عبارت مشخص کننده اولویت اجرا فایل ها می باشد. (در این مثال از ۳۰  استفاده شده است) می توانید برای اولویت بالاتر از عدد ۱۰ استفاده کنید.