دسته بندی:

حذف برخی خطوط فایل php.ini از مسیر /usr/local/lib/php.ini

شما می توانید برای حذف برخی خطوط از فایل php.ini دستورات زیر را انجام دهید:

mv /usr/local/lib/php.ini /usr/local/lib/php.ini.bakold
/scripts/phpini

با اجرای این دستور فایل php.ini بصورت پیش فرض می شود.