دسته بندی:

دستور Find و نحوه استفاده

بخش اول : پیدا کردن فایل ها با استفاده از نام آن ها

۱٫ جستجوی فایل با نام در مسیر خاص

find . -name FileName.txt

۲٫ جستجوی فایل با نام در Home

find /home -name FileName.txt

۳٫جستجوی فایل با نام بدون توجه به بزرگ یا کوچک بودن حروف

find /home -iname FileName.txt

۴٫جستجوی پوشه با نام

find /home -type d -name Folder

۵٫جستجوی یک فایل php با نام آن

find . -type f -name File.php

۶٫جستجوی تمام فایل های php در مسیر خاص

find . -type f -name "*.php"

بخش دوم: پیدا کردن فایل با استفاده از permision

۷٫جستجوی فایل ها با پرمیژن ۷۷۷

find . -type f -perm 0777 -print

۸٫جستجوی تمام فایل ها که پرمیژن آن ۷۷۷ نیست

find /home -type f ! -perm 777

۹٫جستجوی فایل های SUID

find /home -perm /u=s

۱۰٫جستجوی تمام فایل های SGID

find /home -perm /g+s

۱۱٫جستجوی فایل های read-only

find /home -perm /u=r

۱۲٫جستجوی تمام فایل های ۷۷۷ و تبدیل آن ها به ۶۴۴

find /home -type f -perm 0777 -print -exec chmod 644 {} ;

۱۳٫جستجوی تمام پوشه های ۷۷۷ و تبدیل آن به ۷۵۵

find /home -type d -perm 777 -print -exec chmod 755 {} ;

۱۴٫جستجو و حذف یک نوع فایل خاص

find . -type f -name "*.txt" -exec rm -f {} ;

۱۵٫جستجوی تمام فایل های خالی

find /tmp -type f -empty

۱۶٫جستجوی تمام فایل های مخفی

find /tmp -type f -name ".*"

بخش سوم: پیدا کردن فایل با owner

۱۷٫جستجوی تمام فایل ها با user owner منحصر به فرد

find /home -user tecmint

۱۸٫جستجوی تمام فایل ها با group owner محصر به فرد

find /home -group developer

۱۹٫جستجو تمام فایل ها با فرمت خاص مربوط به user owner خاص

find /home -user username -iname "*.txt"

بخش چهارم: پیدا کردن با استفاده از زمان و تاریخ

۲۰٫جستجو کردن فایل هایی که در ۵۰ روز پیش تغییر کرده اند

find / -mtime 50

۲۱٫جستجوی کردن تمام فایل هایی که در ۵۰ روز پیش به آن ها دسترسی پیدا شده است

find / -atime 50

۲۲٫جستجوی تمام فایل هایی که بیشتر از ۵۰ روز و کمتر از ۱۰۰ روز تغییر کرده اند

find / -mtime +50 –mtime -100

۲۳٫جستجوی تمام فایل هایی که در یک ساعت اخیر change شده است

find / -cmin -60

۲۴٫جستجوی تمام فایل هایی که در یک ساعت اخیر modify شده است

find / -mmin -60

بخش پنجم: پیدا کردن فایل ها با استفاده از سایز و حجم

۲۵٫جستجوی فایل ها با سایز ۵۰M

find / -size 50M

۲۶٫جستجوی تمام فایل ها حجم بین ۵۰M تا ۱۰۰M

find / -size +50M -size -100M

۲۷٫جستجو و حذف فایل ها با حجم بیشتر از ۱۰۰M

find / -size +100M -exec rm -rf {} ;

۲۸٫جستجوی فایل خاص با حجم بیشتر از ۱۰M و حذف آن

find / -type f -name *.mp3 -size +10M -exec ls -l {} ;