دسته بندی:

عدم امکان استفاده از FSO در ASP اسکریپتها

مشکل عدم دسترسی FSO :

در زمانی که از Filesystemobject در فایلهای خود استفاده میکنم با پیغام زیر روبرو میشوم: (fso)

Server object error 'ASP 0177 : 800401f3'

Server.CreateObject Failed

/aspfilename.asp, line n

۸۰۰۴۰۱f3

 

راه حل:
لطفا نام سایت و آدرس فایل ASP خود را بوسیله یک درخواست پشتیبانی برای ما ارسال نمایید تا دسترسی کافی برای استفاده از FSO به شما داده شود.