دسته بندی:

عوض کردن پسورد سرور اختصاصی توسط Vspher

برای تغیر پسورد سرور اختصاصی از vmware وارد طب local users& group شده و روی root راست کلیک کرده و بعد از آن edit میتوانید از طریق change password پسورد را تغیر دهید