دسته بندی:

فایل های Network Configuration و کاربرد آن ها

Network Configuration

فایل های پیکربندی اولیه مورد استفاده در پیکربندی شبکه در RedHat وCentOS

/etc/hosts

عملکرد اصلی این فایل resolve کردن Hostname ها می باشد. صرف نظر از نوع شبکه این فایل باید دارای IP مربوط به localhost.localdomain با مقدار ۱۲۷٫۰٫۰٫۱ باشد.

/etc/resolv.conf

این فایل، آدرس های IP سرویس دهنده DNS و دامنه جستجو را مشخص می کند.

/etc/sysconfig/network

این فایل مسیریابی و اطلاعات میزبان (host) را، برای همه شبکه های مرتبط را مشخص می کند.

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<interface-name>

برای هر کارت شبکه یا network interface یک اسکریپت مربوط به پیکربندی آن وجود دارد.هر کدام از این فایل ها ارائه اطلاعات خاص مربوط به یک interface را مشخص می کند.