دسته بندی:

لیست آخرین پسورد تغییر یافته کاربران ssh در centos

SSH :

SSH شیوۀ امنی برای اتصال به یک سیستم لینوکس است. این سیستم لینوکسی می‌تواند یک سرور  و یا یک رایانۀ شخصی روی یک شبکۀ محلی باشد .

در ادامه روشی برای لیست کردن آخرین پسورد تغییر یافته کاربران ssh بر اساس تاریخ در لینوکس را معرفی میکنیم .

ممکن است برای امنیت بیشتر سرور با سی پنل ، بخواهید همه کاربران سی پنل رمز خود را تغییر دهند .

برای انجام این کار دستورات زیر را انجام دهید :

root@server [~]# chage -l username
Last password change                  : Jul 28, 2012
Password expires                    : never
Password inactive                    : never
Account expires                     : never
Minimum number of days between password change     : 0
Maximum number of days between password change     : 99999
Number of days of warning before password expires    : 7

و همچنین برای لیست کردن آخرین تغییرات پسورد ها ،دستور زیر را وارد نمایید .