دسته بندی:

مشاهده فضای استفاده شده در CentOs

با دستور زیر میتوان میزان فضای استفاده شده در CentOs را مشاهده کرد :

 

df -h