مشاهده ورژن لینوکس از طریق ssh

برای مشاهده ورژن لینوکس از دستور زیر استفاده می کنیم:

cat /etc/redhat-release

یا

nano /proc/version