دسته بندی:

نحوه محدود کردن پروسه های در حال اجرای یک یوزر

یکی از زیبایی های لینوکس این است که پشتیبان سرور را قادر می سازد تا در راستای استفاده بهتر از منابع سیستم٬ با ایجاد محدودیت های مورد نیاز برای پروسه های در حال اجرای هر کاربر٬ کنترل بهتری روی سرور داشته باشد.

در این مقاله کوتاه به شما نشان خواهیم داد که چگونه

 • تعداد پروسه های شروع شده توسط یک user را محدود کنید
 • چگونه لیمیت های موجود را مشاهده نمایید
 • چگونه لیمیت های موجود را ویرایش نمایید

برای انجام این کار به دو چیز نیاز دارید:

 • دسترسی root به سرور
 • دقت بسیار بالا برای انجام این کار

برای نصب user limit نیاز است فایل زیر ویرایش شود:

/etc/security/limits.conf

این فایل برای اعمال ulimit هایی که توسط pam_module ایجاد شده اند٬ استفاده می شود.

syntac این فایل بصورت ذیل میباشد:

<domain> <type> <item> <value>

Domain = شامل usernames, groups, guid ranges و …

Type = لیمیت سخت افزاری و نرم افزاری

Item = موردی که قرار است لیمیت شود٬ مانند core size, file size,  nproc و …

Value = میزان محدودیت

 

یک مثال خوب برای Limit:

@student     hard      nproc        20

خط فوق یک محدودیت hard برای گروه “student” با حداکثر ۲۰ پروسه را ایجاد میکند.

اگر میخواهید محدودیت های موجود برای یک فرایند(پروسه) خاص را مشاهده نمایید با استفاده از دستور cat محدودیت فایل مورد نظر را مشاهده نمایید:

# cat /proc/PID/limits

برای پیدا کردن ID یک PID میتوانید از دستور PS استفاده نمایید.

مثال برای مشاهده محدودیت های موجود برای یک پروسه:

# cat /proc/2497/limits

خروجی به شکل زیر خواهد بود:

Limit           Soft Limit      Hard Limit      Units   
Max cpu time       unlimited      unlimited      seconds  
Max file size       unlimited      unlimited      bytes   
Max data size       unlimited      unlimited      bytes   
Max stack size      8388608       unlimited      bytes   
Max core file size    0          unlimited      bytes   
Max resident set     unlimited      unlimited      bytes   
Max processes       32042        32042        processes 
Max open files      1024         4096         files   
Max locked memory     65536        65536        bytes   
Max address space     unlimited      unlimited      bytes   
Max file locks      unlimited      unlimited      locks   
Max pending signals    32042        32042        signals  
Max msgqueue size     819200        819200        bytes   
Max nice priority     0          0          
Max realtime priority   0          0          
Max realtime timeout   unlimited      unlimited      us

خطوط فوق توضیح مختصری از محدودیت های موجود را نمایش میدهند. اگر به تنظیمات بیشتری نیاز دارید لازم است ورودی فایل limits.conf را با کمک این مقاله افزایش دهید.