نصب محیط گرافیکی بر روی لینوکس ورژن ۶

با سلام
برای نصب محیط گرافیکی کامند های زیر را به ترتیب میزنیم :

yum -y groupinstall "Desktop"

 

yum -y install tigervnc-server xorg-x11-fonts-Type1 firefox

نصب شد
برای فعال کردن از کامند زیر استفاده میکنیم:

vncserver

 

پس از زدن کامند بالا از شما رمز میخواهد که پس از تنظیم کردن رمز باید چنین متنی را مشاهده نمایید :

[root@ComfortVPS ~]# vncserver You will require a password to access your desktops. Password: Verify: xauth: creating new authority file /root/.Xauthority New 'ComfortVPS.com:1 (root)' desktop is ComfortVPS.com:1 Creating default startup script /root/.vnc/xstartup Starting applications specified in /root/.vnc/xstartup Log file is /root/.vnc/ComfortVPS.com:1.log

 

اکنون میتوانید با برنامه :
vncviwer
به سرورخود به این شکل متصل بشوید :

ip:1

 

امید واریم مفید واقع شده باشد