دسته بندی:

نصب spamassassin در دایرکت ادمین

ابتدا دستورات زیر را در دایرکت ادمین اجرا کنید:

yum -y install perl-ExtUtils-MakeMaker perl-Digest-SHA perl-Net-DNS perl-NetAddr-IP perl-Archive-Tar perl-IO-Zlib perl-Digest-SHA perl-Mail-SPF
perl-IP-Country perl-Razor2 perl-Net-Ident perl-IO-Socket-INET6 perl-IO-Socket-SSL perl-Mail-DKIM perl-DBI perl-Encode-Detect perl-HTML-Parser
perl-HTML-Tagset perl-Time-HiRes perl-libwww-perl perl-Sys-Syslog

برای Custombuild2 دستورات زیر را در وارد کنید:

./build update
./build set eximconf yes
./build set eximconf_release 4.4
./build set blockcracking yes
./build set easy_spam_fighter yes
./build set spamassassin yes
./build update
./build exim_conf
./build set exim yes
./build exim
./build spamassassin

برای Custombuild1.2 بصورت زیر عمل کنید:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set spamassassin yes
./build spamassassin

سپس در فایل exim.conf خط زیر را از حالت comment# خارج کنید:

.include_if_exists /etc/exim.spamassassin.conf

فایل زیر را دانلود نمایید:

wget -O /etc/exim.spamassassin.conf http://files.directadmin.com/services/exim.spamassassin.conf

و در نهایت سرویس exim را restart کنید:

/etc/init.d/exim restart