دسته بندی:

نصب Vnstat در Directadmin و Cpanel

برای نصب vnstat مراحل زیر را انجام دهید:

yum install epel-release
yum install vnstat
nano/etc/cron.d/vnstat

محتوای زیر را در آن قرار دهید:

*/۵****root /usr/sbin/vnstat.cron

vnstat -u -i eth0

می توانید با این دستور میزان پهنای باند مصرفی سرور را مشاهده کنید:

vnstat -l

vnstat -d

vnstat  -m