نمایش تمام jobs های Cron / Crontab

سرور میتواند بصورت اتوماتیک یک سری از task ها را در زمان هایی خاص اجرا نماید. گاهش اوقات لازم است عملکرد آنها مورد بررسی قرار گیرد و یا آنکه لیست جاب های در حال اجرا را مشاهده نماییم.

برای مشاهده کرون جاب های ROOT از دستور زیر استفاده میکنیم:

crontab -l

مشاهده کرون جاب های یک یوزر خاص:

crontab -u username -l

برای مثال یوزر testuser:

crontab -u testuser -l

مشاهده کرون جاب های روزانه

ابتدا مشاهده تمام کرون جاب های روزانه:

ls -la /etc/cron.daily/

سپس مشاهده یک کرون جاب روزانه خاص:

less /etc/cron.daily/filename

برای مثال با نام logrotate:

less /etc/cron.daily/logrotate

مشاهده کرون جاب های ساعتی

مشاهده تمام کرون جاب های ساعتی:

ls -la /etc/cron.hourly/

مشاهده یک کرون جاب ساعتی خاص:

less /etc/cron.hourly/filename

برای مثال با نام ۰anacron:

less /etc/cron.hourly/0anacron

مشاهده یک کرون جاب خاص هفتگی:

less /etc/cron.weekly/filename

برای مثال با نام weeklyexample:

less /etc/cron.weekly/weeklyexample

مشاهده کرون جاب های ماهانه

مشاهده تمام کرون جاب های ماهانه:

ls -la /etc/cron.monthly/

مشاهده یک کرون جاب ماهانه خاص:

less /etc/cron.monthly/filename

برای مثال با نام readahead-monthly.cron:

less /etc/cron.monthly/readahead-monthly.cron

مشاهده /etc/crontab:

less /etc/crontab

خروجی به شرح زیر خواهد بود:

SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root
HOME=/
# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .—————- minute (0 – ۵۹)
# | .————- hour (0 – ۲۳)
# | | .———- day of month (1 – ۳۱)
# | | | .——- month (1 – ۱۲) OR jan,feb,mar,apr …
# | | | | .—- day of week (0 – ۶) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed