دسته بندی:

پرمیژن طلایی

استفاده از پرمیژن های مناسب تاثییر بسیاری در جلوگیری از سو استفاده از اطلاعات و حفظ امنیت دارد.
می توانید از دستورات زیر در cron برای تنظیم خودکار پرمیژن فایل های مهم مانند config دیتابیس استفاده نمایید.

find /home/*/public_html/configuration.php -print -exec chmod 400 {} ;
find /home/*/public_html/config.php -print -exec chmod 400 {} ;
find /home/*/public_html/wp-config.php -print -exec chmod 400 {} ;
find /home/*/public_html/*/configuration.php -print -exec chmod 400 {} ;
find /home/*/public_html/*/config.php -print -exec chmod 400 {} ;
find /home/*/public_html/*/wp-config.php -print -exec chmod 400 {} ;
find /home -type d -perm 777 -print -exec chmod 755 {} ;

می توانید فایل های دیگر را نیز اضافه نمایید.