پرمیژن چیست و چگونه تنظیم می شود؟

پرمیژن چیست :

پرمیژن همان حق دسترسی کاربران به فایل ها و فولدر ها می باشد که با یک عدد سه رقمی نشان داده می شود.این اعداد نشان دهنده سه نوع کاربر است.اولین عدد در سمت چپ برای کاربر،عدد وسط برای گروه و عدد سمت راست برای سایرین می باشد.
جدول حق دسترسی بر اساس اعداد بصورت زیر است:

۰ = no access
۱ = x– = execute
۲ =-w- = write
۳ = wx = write and execute
۴ = r– = read
۵ = r-x = read and execute
۶ = rw- = read and write
۷ = rwx = read write execute (full access
به عنوام مثال:
۶۰۴

۴ – حق دسترسی دیگران
۰ – حق دسترسی گروه (اهمیتی ندارد)
۶ – حق دسترسی کاربر
در این حالت کاربر می تواند دانلود یا حذف نماید، در حالی که کاربر ناشناس(دیگران) فقط می توانند دانلود نمایید.