پسوند دامنه ها به چه معناست؟

برخی از پسونددامنه های معروف و عام به شرح زیر می باشند :
.com : این پسوند مخفف commercial است و این دامنه برای کارهای تجاری به کار می رود.
.net : این پسونددامنه مخفف network است و برای فعالیت هایی در زمینه شبکه به کار می رود.
.org : این پسوند مخفف عبارت organization است و برای شرکت وسازمانها مورد استفاده است.
.ir : این پسونددامنه مخفف iran است و برای وب سایت های ایرانی استفاده می شود.
.info : این پسونددامنه مخفف information است و برای سایت های اطلاع رسانی استفاده می شود
.biz : این پسونددامنه مخفف عبارت business است و برای کار های تجاری استفاده می شود
.ws : این پسوند مخفف عبارت Western Samoa که نام یک کشور می باشد است که عموما از این پسونددامنه برای وب سایت ها استفاده می شود.