IPtables چیست؟ وچگونه کار میکند؟

Iptables یک فایروال وابزار شبکه است که در تمام نسخه های لینوکس وجود دارد و به تجزیه و تحلیل بست ها در سطح kernel می پردازد. هر جدول از تعدادی زنجیره و هر زنجیره از تعدادی قانون تشکیل شده است. سه زنجیر پیش فرض ، INPUT ، OUTPUT و Forward هستند . یک زنجیر فهرستی ساده از قوانین است و مشخص می کند با هر پکت چطور رفتار شود .

برای مشاهده rule هایiptable :

iptables --list

Policies:

Accept :

هیچ قانونی روی این نوع اعمال نخواهد شد. امکان دسترسی به برنامه کاربردی را پیدا می کند.

Reject :

همانند DROP عمل می کند با این تفاوت که بعد از، از بین بردن پکت پیامی به فرستنده آن مبنی بر نابودی پکت ارسال می کند.

DROP :

پکت بدون ارسال پیام برای فرستنده آن نابود می شود .

برای allow کردن ssh :

iptables –I INPUT 1 –p tcp  --dport 22 –j ACCEPT

اجازه دسترسی به rang IP خاص ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۰ – ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۵۵

iptables –I INPUT 1 –p tcp –dport 22 –s 192.168.1.0/24 –j ACCEPT

تمام rule های اعمالی باید save شوند، در غیر اینصورت تمام rule ها پس از اولین reboot از بین خواهند رفت.

/etc/init.d/iptables save

برای restart کردنiptable :

service iptables restart

برای غیر فعال کردنiptable :

chkconfig –level 12345 iptables off