انتقال اطلاعات با rsync

از دستور rsync در سرور, به منظور انتقال فایل در “SSH” استفاده می شود.

دستور rsyncبرای انتقال فایل ها از یک سرور لینوکس به سرور لینوکس دیگر استفاده می شود . مزیت آن سرعت بالا نسبت به دستورات دیگر قابل استفاده برای این منظور در ssh می باشد.

و یک ابزار برای همگام سازی فایل های Local و Remote می باشد .

برای انتقال اطلاعات از یک سرور به سرور دیگر می توانید rsyncرا به کار بگیرید .

screen rsync  -arPvz file.tar --rsh='ssh -p227' root@187.92.8.45:/your/destination/address

و یا دستور زیر را وارد کنید :

screen rsync -arvz -e 'ssh -p 227' * root@37.187.12.16:/your/destination/address

نکته : مقابل -p باید port سرور مقصد را وارد نمایید و پس از @ باید IP سرور مقصد را وارد نمایید .

r را برای انتقال اطلاعات زیر پوشه ها

همچنین از p برای مشاهده درصد پیشرفت عملیات انتقال

استفاده کنید.

ارسال نظر