دسته بندی:

حل خطای service httpd does not support chkconfig

همان طور که می دانید وقتی که سرویس آپاچی را بر روی CentOs خود به صورت دستی (نه با yum )  نصب می کنید و دوست دارید این سرویس به صورت اتوماتیک استارت شود و ران شود .

برای این کار شما باید apachectl را از پوشه bin آپاچی به پوشه /etc/init.d/ کپی کنید.

سپس ممکن است بخواهید chkconfig را تنظیم کنید که ممکن است با خطای زیر روبرو شوید :

service httpd does not support chkconfig

ابزار chkconfigیک ابزار خط فرمان است که به شما اجازه می دهد مشخص کنید که کدام سطح اجرا برای شروع یک سرویس انتخاب شود ، همچنین لیستی از خدمات موجود را همراه با تنظیمات فعلی خود انتخاب کنید. 

برای حل این مشکل شما میتوانید به آسانی خطوط زیر را به انتهای فایل زیر اضافه کنید :

/etc/init.d/httpd

کد هایی که باید به فایل بالا اضافه کنید :

#
# Startup script for the Apache Web Server
#
# chkconfig: - 85 15
# description: Apache is a World Wide Web server. It is used to serve
# HTML files and CGI.
# processname: httpd
# pidfile: /usr/local/apache/logs/httpd.pid
# config: /usr/local/apache/conf/httpd.conf

سپس شما می توانید دوباره chkconfig را تنظیم کنید .پس دستور زیر را اجرا کنید :

chkconfig --level 235 httpd on

و در آخر سرویس httpd  خود را ریستارت کنید .

____آنلاین_سرور____

ارسال نظر